• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Bevestiging en intrede Ds. L.G. de Deugd.

10 april 2021

Verslag bevestigings- en intrededienst Ds. L. G. de Deugd.

De Hersteld Hervormde Gemeente van Elst (U) heeft met verheuging en blijdschap uitgezien naar zaterdag 20 maart 2021! Zij ontving op die dag uit de hand van de Heere, na een vacante periode van ruim anderhalf jaar, opnieuw een herder en leraar. De Heere leidde de weg van kandidaat de Deugd naar Elst door meermaals en van verschillende kanten te spreken: ‘Want mij is een grote en krachtige deur geopend…’, 1 Korinthe 6: 9. In verwondering over het spreken en handelen van God is naar deze dag toegeleefd en is alles in gereedheid gebracht.

De bevestiging en intrede vonden plaats in de Maranathakerk in Woudenberg. Er is met dankbaarheid gebruik gemaakt van het kerkgebouw van onze Hersteld Hervormde zustergemeente daar het eigen kerkgebouw te klein is om een dag als deze te houden. Een beperkt aantal gemeenteleden en geliefden kon op deze manier de dag in de kerk meemaken, het overgrote deel was deze dag via de techniek met ons verbonden.

In de morgendienst waarin kandidaat de Deugd bevestigd werd, ging Ds. W. M. van der Linden uit IJsselmuiden voor en opende de dienst met Psalm 118:12: ‘Dit is de dag, de roem der dagen… Laat ons verheugd van zorg ontslagen, Hem roemen, die ons blijdschap geeft. Och, Heer’ geef thans uw zegeningen; Och Heer’ geef heil op deze dag…’. Na het gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest werd het Schriftgedeelte gelezen: 2 Timotheüs 3: 10 – 17 en 1 Timotheüs 4: 1 – 5.

De tekst voor de prediking was genomen uit 2 Timotheüs 4: 1 - 2: ‘Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer’.

De prediking was als een diamant met vele facetten: broederlijk, liefdevol, vermanend, bemoedigend, scherp, vertroostend, onderwijzend.

Daarna klonken de woorden uit het aloude formulier ‘Om te bevestigen de dienaren des Goddelijken Woords’, waarna aansluitend het: “Ja, ik van ganser harte” mocht klinken. Terwijl Ds. de Deugd knielde en de gemeente en aanwezigen Psalm 134: 1 en 2 zongen, omringden hem de predikanten die deelnamen aan de handoplegging: Ds. W. M. van der Linden, Ds. M. van Sligtenhorst, Ds. R. van Kooten, Ds. C. Oorschot, Ds. Joh. Post, Ds. W. J. van den Brink, Ds. W. Schinkelshoek, Ds. W. J. C. van Blijderveen, Ds. J. R. van Vugt, Ds. J. W. Baan, Ds. W. F. ’t Hart en Ds. D. H. J. Folkers.

’s Middags vond de dienst plaats waarin Ds. L. G. de Deugd zijn intrede deed als herder en leraar van de Hersteld Hervormde Gemeente van Elst (U). Hij deed dat vanuit het thema: ‘Jezus is de goede Herder’ en las uit Gods Woord Johannes 10: 1 - 21. Kerntekst voor de prediking was Johannes 10: 16: ‘Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder’. Vanuit het thema ‘Jezus is de Goede Herder’ waren er drie lijnen te trekken in de prediking: 1. De goede Herder is Eigenaar van al Zijn schapen. 2. De goede Herder brengt al Zijn schapen veilig in de stal. 3. En het zal worden één kudde en één Herder.

Aan het einde van de dienst is Ds. de Deugd toegesproken door Ds. M. van Sligtenhorst namens de Classis Midden en als consulent. Vervolgens door burgemeester J. A. van der Pas van de gemeente Rhenen en tenslotte door ouderling Bongiovanni namens de gemeente en de kerkenraad die de nieuwe herder en leraar liet toezingen Psalm 119: 9: ‘Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER’… en dat Uw Geest hem ware wijsheid leer’, Zijn oog verlicht,… dat zijne ziel de wond’ren zie en eer’, die in Uw wet (Uw Thora, Uw Woord) alom zich openbaren’.

  • © hersteld hervormde kerk 2023