• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Diaconie

Diaconie

Diaconie

 

Het diaconaat:

 

Alle leden van de Hersteld Hervormde Gemeente Elst (U) hebben de Bijbelse opdracht tot het tonen van barmhartigheid aan de naaste. In Mattheüs 22 lezen we de samenvatting van de wet: de Heere God liefhebben boven alles, en de naaste als onszelf. Ook wijst de Heere Jezus Zijn discipelen op de dienst der barmhartigheid. Uit Gods Woord kunnen we afleiden dat vrijwillig hulpbetoon aan de naaste dienst aan God en dienst aan de naaste tegelijk is. Dat lezen wij in Mattheüs 25:40: 'Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.' Ook geeft de apostel Jacobus aan, dat het bezoeken van weduwen in de verdrukking onze opdracht is.
Over de oorsprong en instelling van het diakenambt lezen we in de Handelingen der Apostelen. Om de apostelen te ontlasten verkoos de gemeente diakenen om de armen te helpen en te vertroosten. Ook nu hebben de diakenen dat als taak. In de loop van de tijd vond er een verschuiving plaats van materiële steun aan gemeenteleden naar regionale, landelijke en wereldwijde hulp. De laatste tijd zien we weer een lichte kentering, mede door de crisis en de daarmee gepaard gaande werkloosheid.
Met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lukas 10 vers 25-37 mogen we u oproepen tot het nadenken over en het in praktijk brengen van de vraag ‘Van wie ben ik de naaste?’. Laat het tonen van barmhartigheid ook een zaak van uw gebed zijn!

 

Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Elst (U).

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de ‘dienst van de barmhartigheid’ aan de naaste.

De diaconale zorg richt zich in het bijzonder op zieken, bejaarden, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, op mensen die maatschappelijk in de problemen geraakt zijn, ( bijv. verslaafden ) en op mensen die financiële problemen hebben. De diaconale zorg richt zich in eerste instantie op de gemeenteleden, maar daarnaast zo nodig ook op anderen in Nederland en elders in de wereld. Zo kan gesproken worden van gemeentediaconaat, binnenlands diaconaat en werelddiaconaat. De diakenen hebben ook als opdracht om de gemeente- (leden) op te roepen tot onderling dienstbetoon. Die oproep vindt plaats omdat onze Heere Jezus Christus ons is voorgegaan in het dienen. Zie Johannes 13.

 

Diakenen:

Dhr. C.D. Innemee

Dhr. G. Hardeman

 

E-mail:

Diaconie@hhgelst.nl

 

Geldwerving:

De noodzakelijke gelden ter bekostiging van het werk van de Diaconie worden d.m.v. collecten in de eredienst opgehaald.

Uiteraard kunt u ook een gift overmaken op:

 

IBAN: NL31 RABO 03021 417 90    t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Elst

 

Hiernaast treft u de ANBI transparantie gegevens van de Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Elst

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023