• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Welkom

Onze gemeente

Grondslag
De grondslag van de Hersteld Hervormde Gemeente Elst (Utr.) is de belijdenis aangaande de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest en dit in gemeenschap met de Christelijke kerk die al eeuwen bestaat. De heilige God heeft Zich bekend gemaakt in de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God. De mens is een door de zonde schuldig en verloren mens. Aan die verloren wereld heeft God Zijn Zoon als Zaligmaker gegeven, zo blijkt uit de meest bekende Bijbeltekst: Want  alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leve hebbe. (Joh. 3: 16). Die blijde boodschap van het Evangelie laat God verkondigen in de prediking van Zijn Woord. In die prediking biedt een gewillige Zaligmaker zich aan, opdat wij zouden leven door het geloof in Hem. Het geloof in de gekruisigde en opgestane Christus komt als een bevel tot elke hoorder van dit Evangelie. Alleen door het geloof ontvangt een verloren zondaar vergeving der zonden en zijn we rechtvaardig voor God en kunnen we ‘zonder verschrikken’ voor Gods rechterstoel verschijnen na ons sterven. De kerkenraad vindt het van groot belang, dat in de prediking een gedegen Schriftuitleg gegeven wordt, waarin de rijkdom van het Woord van God in zijn volle breedte gepredikt wordt.

Doel
Als Hersteld Hervormde Kerk hechten we veel aan de verbondenheid met de gereformeerde traditie, zoals die in Nederland vorm en inhoud heeft gekregen. De Hersteld Hervormde Kerk weet zich verbonden met de leer van de Hervorming, zoals die in de tijd van Maarten Luther tot herleving mocht komen en daarna verdere verdieping heeft gekregen door met name de reformator uit Geneve, Johannes Calvijn. Niet alleen de drie algemeen christelijke geloofsbelijdenissen horen bij de belijdenis van onze kerk, maar ook de vier reformatorische belijdenisgeschriften, namelijk de Catechismus van Geneve (1536), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en de Dordtse Leerregels (1619).

De activiteiten die in de Hersteld Hervormde Gemeente mogen plaatsvinden, zijn erop gericht, dat mensen door Gods Heilige Geest overgezet worden uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van Gods wonderbaar licht. In de zondagse prediking spreekt de dienaar van het Woord namens Christus en dáár wil de Heilige Geest de gemeenteleden doen horen de stem van de Zoon van God, opdat ze zullen leven door het geloof in Hem. Prediking, pastoraat, ambtelijke arbeid en alle andere activiteiten hebben uiteindelijk dit grote doel voor ogen.

Ontstaan van de Hersteld Hervormde Gemeente
De Hervormde Gemeente te Elst kent een lange voorgeschiedenis. Uit oude bronnen (denk aan de notulen van kerkenraadsvergaderingen) blijkt, dat de Hervormde Gemeente ontstaan is in het jaar 1817. Voor die tijd kerkten de hervormde gemeenteleden in Rhenen. Uiteindelijk werd het bij koninklijk besluit mogelijk in Elst een eigen Hervormde Gemeente te bouwen. Het kerkgebouw, zoals dat aan de Rijksstraatweg staat, is in 1820 in gebruik genomen. De oudere gemeenteleden kunnen zich nog herinneren, dat Hervormde predikanten zoals ds. Klop en ds. Van Malenstein de gemeente in de 2e helft van de 20e eeuw hebben gediend.

In de 20e eeuw is in Nederland het Samen op Weg (SOW) proces op gang gekomen, wat er uiteindelijk in 2004 toe heeft geleid, dat er drie verschillende kerken tot één nieuwe kerk verenigd werden. De Evangelische Lutherse Kerk, de Gereformeerde Kerk en de eeuwenoude Nederlands Hervormde Kerk zijn opgegaan in de Protestantse Kerk van Nederland. Vergeleken met de vroegere Nederlands Hervormde Kerk kent de PKN een brede grondslag wat betreft Schrift en belijdenis.

In de jaren voorafgaand aan deze fusie, heeft een fors deel van de toenmalige gemeente van Elst te kennen gegeven, dat men niet wenste mee te gaan met de nieuw te vormen kerk, dit vanwege de breedheid in de grondslag van de PKN. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid, dat er op 1 mei 2004 een scheuring in de Hervormde Gemeente van Elst is ontstaan, waarbij de bezwaarden moesten uitwijken naar andere kerkgebouwen. Met verdriet in het hart denken we terug aan deze breuk in de Hervormde Kerk. Vanaf genoemde datum is de Hersteld Hervormde Kerk in Elst ontstaan.

Op dit moment telt de Hersteld Hervormde Gemeente te Elst ongeveer 130 belijdende leden, 100 doopleden en 3 geboorteleden. De grondslag van de gemeente is de Bijbel, als het onfeilbare Woord van God. Op het fundament van Jezus Christus, de apostelen en profeten, willen we als gemeente bouwen en alle gemeenteleden daarbij bewaren.

Typering
In onze gemeente gaan predikanten voor die zich verbonden weten met deze Schriftuurlijke prediking. Als Hersteld Hervormde Gemeente vinden we het belangrijk, dat we vasthouden aan de gereformeerde leer en traditie en daarin verankerd blijven. Tegelijkertijd staan we in een wereld, waarin allemaal veranderingen plaatsvinden en hebben we te maken met een ‘consumptie- mentaliteit’. Het is Bijbels, dat een gemeente van Christus hierin ‘trouw’ laat zien waarbij de leden, als leden van één lichaam, vanuit Christus als het Hoofd, met elkaar mee leven. Het is belangrijk dat in prediking, pastoraat, catechisatie en gemeenteleven aandacht is voor de actuele vragen. Wat vraagt God van ons in deze tijd, in het licht van de eeuwigheid, is hierbij een belangrijke vraag. Als Hersteld Hervormde Gemeente kiezen we er bewust voor, om niet met de moderne trends (denk aan de invulling van de liturgie) mee te gaan. We vinden het belangrijk, dat dit zichtbaar wordt in de wijze, waarop we in de kerk samenkomen. Van vrouwen wordt verwacht dat zij (met name bij deelname aan de sacramenten) een hoofdbedekking dragen (omdat daarmee de positie van de man als het hoofd van de vrouw tot uitdrukking wordt gebracht.) Eerbare en gepaste kleding laten zien, dat we voor het aangezicht van God verschijnen, omdat in de Bijbel de heiligheid van God het sieraad van Zijn huis genoemd wordt.

Liturgie en vertalingen

Onze liturgie is sober en traditioneel. We zingen in onze kerkdiensten Psalmen in de berijming van 1773. In de eredienst wordt de Statenvertaling gebruikt. Binnen het verenigingsleven is er de ruimte om, naast de Psalmen, ook bekende geestelijke liederen te zingen.

 

Sacramenten.

In onze gemeente wordt de doop van jonge kinderen erkend als de meest zuivere vorm van het sacrament van de Heilige Doop. Dat hangt samen met de visie op het verbond. Ooit sloot de Heere Zijn genadeverbond met de gelovige Abraham en zijn zaad en heeft God gezegd tegen Abraham, de stamvader van het Joodse volk: ‘Ik ben uw God, en de God van uw zaad na u’. Na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag breidt dat genadeverbond, dat God met het Joodse volk had opgericht, zich uit tot de heidenvolken en worden alle gelovigen deelgenoot van de zegeningen van datzelfde genadeverbond. De belofte dat God onze God is, geldt niet alleen voor de gelovige volwassenen, maar ook voor kinderen van deze ouders. En omdat de kinderen ook tot de gemeente van Christus behoren, ontvangen zij bij de bediening van de Heilige Doop, het teken en zegel dat zij tot Gods genadeverbond behoren. De kinderen zullen (door opvoeding en onderwijs) bij het ouder worden moeten leren, om zich (als een kind) aan deze genadige God gelovig toe te vertrouwen. Evenals het sacrament van de Heilige Doop is het sacrament van het Heilig Avondmaal door Christus ingesteld om het geloof van de belijdende leden te voeden en te versterken. Ongeveer één keer per kwartaal vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats.

 

Gemeentelijk leven

Omzien naar elkaar, dat in de Bijbel met het woord ‘gemeenschap’ wordt uitgedrukt, is een belangrijke roeping voor onze gemeente. In principe mag niemand zich eenzaam voelen in een christelijke gemeente. Als we samenkomen om Gods Woord te bestuderen, geeft dat ook een geestelijke band. Daarom stimuleert de kerkenraad alle leden om actief deel te nemen, aan de verschillende activiteiten, die er buiten de zondagse bijeenkomsten gepland worden. Door de waarheid te betrachten in liefde, mag het lichaam naar Christus, als het Hoofd van onze gemeente, toe groeien.

 

Kerk en samenleving

Als christelijke gemeente is het onze roeping, om het licht van Jezus Christus te laten schijnen in deze duistere wereld. Dat is de roeping van elke christen heel persoonlijk, maar ook een opdracht voor een gemeente. We willen herkenbaar zijn, zoals een stad, die hoog op een berg ligt, ook van ver te herkennen is. Alle bezoekers zijn welkom in de erediensten en mogen vrijuit gebruik maken van de zitplaatsen die nog onbezet zijn bij binnenkomst. Als gemeente willen we voor alle bewoners van het dorp Elst klaar staan, als dat (binnen bepaalde kaders) mogelijk is.

 

Beleidsplan Elst 

 

/uploads/111/Beleidsplan_Elst_JR_definitief.pdf

  • © hersteld hervormde kerk 2024